Xplenty(β版)のアイコン

Xplenty(β版)

ETLツール「Xplenty」と双方向のデータ連携が可能です。

ポイント

  • KARTE Datahubに格納されたデータを、Xplentyを介して外部サービスに転送
  • 外部サービスに格納されたデータを、Xplentyを介してKARTE Datahubに転送
  • KARTE Datahubに連携したデータを、ユーザーのセグメント条件や接客サービスの高度化、分析・可視化・経営管理に利用可能

前提条件

  • Xplentyの基本的な知識

連携サービス

サポートドキュメント

一覧に戻る